telefon:
736503321-1.tř. Žlutá Lentilka (AD)
736503322-2.tř. Modrá Lentilka (AN)
736503323-3.tř. Červená Lentilka (BD)
736503324-4.tř. Zelená Lentilka (BN)
736503325-5.tř. Oranžová Lentilka (C)
736503326 - kuchyň (D)
736503327 - ved.stravování (D)
736503328 - ředitelka (D)

msheranova@tiscali.cz 

O nás

Mateřská škola Lentilka, Ústí nad Orlicí, Heranova 1348 je příspěvkovou organizací od 1.1.2003.
Zřizovatelem je Město Ústí nad Orlicí. Ředitelkou byla k 1.9.2011 jmenována Pavla Poslušná.

 
Mateřská škola je pavilónová, součástí je školní jídelna. Svoji činnost započala na podzim roku 1980. Mateřská škola je v provozu od 1.září do 31.srpna s přerušením na 3 - 4 týdny v letních měsících. Přerušení provozu oznamujeme rodičům 2 měsíce předem. Provozní doba je od 6,30 – 16,00 hodin s možností úpravy provozu dle potřeb rodičů s přihlédnutím na psychohygienické potřeby dítěte. Aby děti i jejich rodiče zvládly vstup do mateřské školy v klidu a pohodě, mají možnost se seznámit s prostředím, do kterého budou chodit v rámci adaptačního programu. Cílem je ubezpečit rodiče, že o jejich děti bude dobře
postaráno a navázat spolupráci mezi oběma stranami.
Mateřská škola má kapacitu 140 dětí, které chodí do 5-ti tříd.
Pavilon A  -  1. třída: věk dětí 3-5 let (výjimečně mladší)     
                       2. třída: věk dětí 4-6 let a děti s odloženou docházkou

Pavilon B  -  3. třída: věk dětí 3-5 let (výjimečně mladší)                   
                       4. třída: věk dětí 4-6 let a děti s odloženou docházkou
Pavilon C  -  5. třída: věkově smíšená
Pavilon D  -  ředitelna, kancelář vedoucí stravování, kuchyň

Každá třída má šatnu a sociální zařízení. Lehátka se rozdávají v herně. Naší snahou je vytvářet estetické prostředí s vlastní dekorací, výtvarnými pracemi dětí, které doplňujeme a obměňujeme. Vycházíme z poznatku, že prostředí, které člověka obklopuje, dokáže ovlivnit jeho psychickou pohodu, chování a prožitky. Třídy jsou vybaveny skříňkami, z nichž si děti mohou samostatně brát a uklízet stavebnice. Dle prostorových možností jsou třídy členěny pro individuální či skupinové hry a činnost. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami vychází z finančních možností školy. Nabídka výpočetní techniky je využívána přiměřeně, televizní pořady a video jsou zařazovány ojediněle, nejdéle 30 minut. V hospodářském pavilonu je ředitelna, prádelna, sušárna s mandlem, kancelář vedoucí stravování a kuchyň, kde se připravuje strava a rozváží do jednotlivých tříd.

 

 

Obsah vzdělávání
 
Školní vzdělávací program je dokument, podle kterého se uskutečňuje vzdělávání v mateřské škole a řídí se Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je v souladu s obecně platnými právními předpisy.
Vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na přímých prožitcích a zážitcích dětí, vycházíme z jejich individuality, z dětské zvídavosti a potřeby něco objevovat. Dětem poskytujeme dostatečný prostor pro spontánní aktivity. Základním prostředkem naší vzdělávací práce je hra, při které se dítě nejlépe učí.
 
  
- Pojďme si do Lentilky" hrát a svět kolem sebe poznávat -
 
Integrované bloky

 
- máme stanoveno 7 integrovaných bloků, na  názvu a obsahu jsme se domluvily
- jejich rozpracování do témat a podtémat přísluší  třídním programům
- souvisejí s jednotlivými ročními  obdobími , s životem lidí, svátky a oslavami, se zájmem dětí  
 

1.) Naše školka

Charakteristika a vzděl. obsah:
Děti se budou seznamovat s prostředím mateřské školy, kamarády a ostatními zaměstnanci. Budou rozvíjeny kamarádské vztahy a pravidla chování. Děti budou získávat a osvojovat si návyky v sebeobsluze. U mladších dětí se zaměříme na jejich adaptaci a navazování kontaktů s ostatními dětmi i učitelkou. Vytvoříme si společná pravidla soužití, komunikace a chování, kterými se budeme řídit. Budeme si povídat o prázdninových zážitcích a dovolené. Seznamovat se s okolím mateřské školy.
 
 Vítáme vás ve školce - seznamování  s novým prostředím,  sebeobsluha, hygiena, stolování, věci denní potřeby
 Kamarádi v mateřské škole - vztahy, hračky
 
 
2.) Barevný podzim

Charakteristika a vzděl. obsah:
V podzimním bloku se zaměříme na činnosti související s podzimní přírodou, budeme pozorovat změny v přírodě, počasí a vytvářet kladný vztah k přírodě. Budeme poznávat ovoce a zeleninu, děti seznámíme s jejich významem pro zdraví člověka. Tvořivost podpoříme prací s přírodním materiálem. Povídáme si o lese, jeho obyvatelích, přípravách na zimu.
 
Ovoce,  zelenina - zdravá výživa, barvy
Podzim - změny v přírodě, počasísběr přírodnin, plody, tvary, velikost, počet
Odlet ptactva - vlaštovka, čáp

Zvířata v lese a na poli - příprava na zimu
Zdraví - nemoci, úrazy, čistota
    

3.) Vánoce se blíží

Charakteristika a vzděl. obsah:
V adventním čase se zaměříme na předvánoční a vánoční zvyky a tradice. Společně se budeme připravovat na oslavu Vánoc. Pečení cukroví a společné oslavy s rodiči. Zapojíme se do výroby dárků a potěšíme i naše starší spoluobčany. Také si připomeneme postavy čerta a Mikuláše.
 
 Čert a Mikuláš - návštěva Čerta a Mikuláše
 Vánoce - tradice
 Vzpomínka na Vánoce - dárky, prožitky      
 
 

4.) Bílá zima

Charakteristika a vzděl. obsah:
V tomto období si přiblížíme charakteristické znaky zimy, zimní sporty. Nezapomeneme na volně žijící zvířata, ptáčky a jejich obživu. Seznámíme se s pojmem zdraví, co pro nás znamená, co je mu prospěšné a co škodí. Poznáváme své tělo. Společně se školáky se těšíme na zápis. Také nás čeká karneval společně s rodiči.
 
Zima - sněhulák, počasí, znaky, zimní sporty, bezpečnost
Oblečení - otužování , hyg.potřeby
Zvířata v zimě - stopy, krmení zvěře -myslivec
Ptáci v zimě - krmítko, vrabec, sýkorka
Karneval - hry, soutěže, tanečky
Moje tělo - smyslové a tělesné orgány, časové pojmy
 
 

5.) Když jaro zaťuká

Charakteristika a vzděl. obsah:
Budeme pozorovat změny probíhající v přírodě a vliv počasí na rostliny a zvířata. Seznámíme se s jarními květinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty. Společně se připravíme na Velikonoce, připomeneme si jejich zvyky a tradice, vyzdobíme si školku.

Navštívíme knihovnu a najdeme si oblíbenou knihu. Nezapomeneme na Den Země – připomeneme si nutnost péče o přírodu a třídění odpadu.
 
Pohádky - knihy, loutky, rýmy
Jaro - znaky jara, počasí, přílet ptactva
Domácí zvířata - mláďata, kde žijí, potrava
Velikonoční pomlázka – zvyky, potraviny
První jarní květiny -  stromy, keře, změny v přírodě                  
 

6.) Svět kolem nás

Charakteristika a vzděl. obsah:
Budeme si povídat o světě lidí, jejich práci, mezilidských vztazích. Svátku maminek využijeme k prohloubení citových vztahů k jednotlivým členům rodiny a k sobě navzájem. Pozornost také věnujeme dopravě, dopravním prostředkům a bezpečnosti v silničním provozu. Seznámíme se se zvířaty ze ZOO.
 
 Dopravní prostředky - prostorové pojmy a souvislosti, bezpečnost,
 Svátek maminek - práce dospělých, rodina, vztahy
 Exotická zvířata - ZOO
 Z čeho se vyrábí - materiál, třídění odpadu
 Ekologie - ochrana přírody, nebezpečí pro člověka    
 
 
7.) Léto a prázdniny
 
Charakteristika a vzděl. obsah:
Blížící se konec školního roku prožijeme v duchu zábavy, soutěží. Budeme si vyprávět o našem městě. Seznámíme se s životem hmyzu na louce a ve vodě. Připomeneme si pravidla při hrách, koupání a letních činnostech.
 
Den dětí - oslava, kamarádství
Naše město - domov, obchody, instituce, vesnice
Náš svět - rozmanitosti přírody i světa a jeho řád – hory, řeky, vesmír, moře
Život na louce a ve vodě - hmyz, květiny, vodní živočichové
Léto - bezpečnost při letních činnostech     
    


Třídní vzdělávací programy
Vytvářejí učitelky na třídách, vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Třídní program je otevřený, učitelky mohou vkládat další témata a tím reagovat na nově vzniklé situace.  
  • vycházejí ze zájmu dětí

  • z diagnostiky, idividuálních potřeb a možností

  • z prožitků získaných běžným životem /oslavy svátků, narozenin/

  • z prožitků z mimořádných akcí /sportovních, společenských/

.

Pohled do tříd:

1. třída - ŽLUTÁ LENTILKA, pavilon A dole

p. učitelka Dana Faltusová
p. učitelka Mgr. Naděžda Řehořová
pedagog. asistentka Jana Rollerová
věk dětí  3 - 5 roků
 
DSC_0181_2.JPG
DSC_0177.JPG

2. třída - MODRÁ LENTILKA, pavilon A nahoře

p. učitelka Dagmar Coufalová
p. učitelka Pavlína Štrupová
věk dětí 4 - 6 roků
DSC_0085_7.JPG
DSC_0083_7.JPG

3. třída - ČERVENÁ LENTILKA, pavilon B dole

p. učitelka Jana Elčknerová
p. učitelka Iva Sýkorová
chůva Lucie Kollariková
věk dětí 3 - 5 roků
DSC_1605.JPG
DSC_1601.JPG

4. třída - ZELENÁ LENTILKA, pavilon B nahoře

 p. ředitelka Pavla Poslušná
p. učitelka Martina Tonarová, DiS
věk dětí 4 - 6 roků
DSC_0005.JPG
DSC_0007.JPG

5. třída - ORANŽOVÁ LENTILKA, pavilon C dole

p. učitelka Zdenka Sklenářová
p. učitelka Hana Zemanová
věk dětí 3 - 6 roků
DSC_0010.JPG
DSC_0009.JPG

 

Uspořádání dne

 
- denní řád pomáhá orientovat se bez větších problémů v běžném dni stráveném v mateřské škole, odbourává obavy z neznámého
- spontánní hry: probíhají při příchodu do školy a v odpoledních hodinách
- řízené činnosti: probíhají během dopoledne
- pohybové aktivity: ve třídě během her, ranního cvičení, při pobytu venku
- odpočinek, spánek: dle potřeb dětí

 

                                                       1. a 3. třída              2. a 4. třída              5. třída                                                                              

hry, cvičení, řízené činnosti               6,30 -  9,30                 6,30 -  9,30             6,30 -  9,30
svačina                                              7,45 -  8,30                 7,45 -  8,30             7,45 -  8,30   
pobyt venku, šatna                            9,30 - 11,30                 9,30 - 11,40            9,30 - 11,35
oběd                                                 11,30 - 12,15               11,40 - 12,20          11,35 - 12,20
odpolední klid                                  12,15 - 14,00               12,20 - 13,50          12,20 - 14,00   
svačina, zábavné činnosti                14,00 - 16,00               14,00 - 16,00          14,00 - 16,00  

 
                                       
 
.


.
TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one